ບົດຄວາມຈາກຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່     There have been 5757 visitors to this websiteThere have been 5757 visitors to this websiteThere have been 5757 visitors to this websiteThere have been 5757 visitors to this website 

ຮຽນບັນດາທ່ານຜູ້ຖືຮຸ້ນ,

ຖືເປັນຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບກຽດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໜັ້ນຈາກຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ – ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພັດທະນາ ແລະ ນຳພາ ບໍລິສັດ ຜ-ຟຟລ ໃຫ້ເປັນໜື່ງໃນບໍລິສັດທີ່ນຳໜ້າ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອຕອບສະໜອງ ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໃຫ້ພຽງພໍ, ໜັ້ນຄົງ ແລະ ທັນເວລາ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ກໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ເພື່ອຂາຍອອກຕ່າງປະເທດ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ອນຳພາ ບໍລິສັດ ຜ–ຟຟລ ໃຫ້ເຕີບໂຕທາງດ້ານທຸລະກິດ ພະລັງງານໃຫ້ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ; ເຕີບໂຕດ້ານລາຍຮັບກໍ່ຄືຜົນກຳໄລໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊຳນານງານທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ທາງດ້ານຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຂໍສັນຍາວ່າຈະດຳເນີນທຸລະກິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ປະຢັດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດກາໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ຜ-ຟຟລ ຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງຢັ້ງຢືນ.

ຂໍສະແດງຄວາມຮຸ້ບຸນຄຸນ ແລະ ນັບຖືບັນດາທ່ານ.

 

ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ 

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຜ-ຟຟລ