ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ     There have been 9363 visitors to this websiteThere have been 9363 visitors to this websiteThere have been 9363 visitors to this websiteThere have been 9363 visitors to this website 

   
 

ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ 

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

 

     
     

ທ່ານ ທອງເພັດ ດ້ວງເງິນ

 

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານພັດທະນາທຸລະກິດ

ທ່ານ ດຣ. ບຸນສະຫຼອງ ສຸດທິດາຣາ

 

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານການເງິນ

ທ່ານ ພູມມີ ເນຕິບັນດິດ

 

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານຜະລິດ