ຖາມ - ຕອບ ຂອງ ຜ - ຟຟລ     There have been 3208 visitors to this websiteThere have been 3208 visitors to this websiteThere have been 3208 visitors to this websiteThere have been 3208 visitors to this website 

                                     ຄຳຖາມ : 13. ລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ 10 ອັນດັບຕົ້ນ ຂອງ ຜ - ຟຟລ ມີຄືດັ່ງນີ້ :