ນະໂຍບາຍແລະການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ     There have been 4549 visitors to this websiteThere have been 4549 visitors to this websiteThere have been 4549 visitors to this websiteThere have been 4549 visitors to this website 

ຖ້າບໍ່ມີເຫດການທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຖ້າໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີລ່ວງໜ້າຈາກກອງ ປະຊຸມ ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ, ບໍລິສັດຄາດວ່າຈະແບ່ງເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນອັດຕາບໍ່ຫຼຸດກວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜົນກຳ ໄລສຸດທິຂອງບໍລິສັດ ພາຍຫຼັງຫັກສ່ວຍ ສາອາກອນ ຄັງເງິນສຳຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງເງິນສຳຮອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ). ການແບ່ງເງິນປັນຜົນອາດ ຈະຂຶ້ນກັບສະຖານະການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດ. ທັງນີ້, ບໍລິສັດ ຈະແບ່ງປັນເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນເປັນສະກຸນເງິນກີບ ໂດຍຫັກອາກອນໄວ້ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ລາວ. ເບິ່ງ “ສ່ວຍສາອາກອນ”