ຂໍ້ມູນພື້ນຖານການລົງທຶນ     There have been 6867 visitors to this websiteThere have been 6867 visitors to this websiteThere have been 6867 visitors to this websiteThere have been 6867 visitors to this website 

ຊື່​ບໍລິສັດ

:   ບໍລິສັດ ຜະລິດ – ໄຟຟ້າລາວ  ມະຫາຊົນ

   

ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່    

:   ທີ່ຕັ້ງ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ – ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,​

   

ຕູ້ໄປສະນີ

:   2392

   

ທະບຽນເລກທີ     

:   690/ຈທວ

   

ໂທລະສັບ

:   (856-21) 316142

   

ໂທລະສານ

:   (856-21) 316141

   

ເວັບໄຊ

:    www.edlgen.com.la

   

ອີເມວ

:   edlgenhq@edlgen.com.la

   

ປະເພດທຸລະກິດ

ການຜະລິດ,ສົ່ງ ແລະ ກະແຈກກະຈ່າຍໄຟຟ້າດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ຜະລິດໄຟຟ້າເພື່ອຂາຍຍົກ ໃຫ້ແກ່ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ລວມທັງດຳເນີນການພັດທະນາລະບົບສາຍສົ່ງແລະສະຖານນີໄຟຟ້າ
ຫາກມີຄວາມຈຳເປັນລົງທຶນ ຫຼື ຮ່ວມທຶນໃນໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າອື່ນໆ. ໃຫ້ບໍລິການໃນການບໍລິຫານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າອື່ນໆ

   

ທຶນຈົດທະບຽນ  (ລ້ານກີບ)

:   6,717,214,788,000