ຄະນະກໍາມະການ ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ     There have been 4909 visitors to this websiteThere have been 4909 visitors to this websiteThere have been 4909 visitors to this websiteThere have been 4909 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ​​​​​ຄະນະກໍາມະການ ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ (ຄນຍວ)  ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາທ່ານທີ່ມີຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້ :
1. ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສາຍງານຜະລິດ ເປັນປະທານ.
2. ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານງານສະໜັບສະໜູນອົງກອນ ເປັນຮອງປະທານ.
3. ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຜະລິດ ເປັນກຳມະການ.
4. ຜຸ້ອຳນວຍການຝ່າຍວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດ ເປັນກຳມະການ.
5. ຫົວໜ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ເປັນກຳມະການ.
6. ຫົວໜ້າພະແນກນິຕິກຳ ເປັນກຳມະການ.
7. ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ເປັນກຳມະການ.
8. ຄະນະໜ່ວຍກຳມະບານ ຜ-ຟຟລ 01 ທ່ານ ເປັນກຳມະການ.
9. ຄະນະໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ຜ-ຟຟລ 01 ທ່ານ ເປັນກຳມະການ.
10. ຄະນະໜ່ວຍແມ່ຍິງ ຜ-ຟຟລ 01 ທ່ານ ເປັນກຳມະການ.
ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງພະແນກຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ເປັນກອງເລຂາ.