ຄະນະກຳມະການກວດສອບ     There have been 5770 visitors to this websiteThere have been 5770 visitors to this websiteThere have been 5770 visitors to this websiteThere have been 5770 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ​ – ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດສອບພາຍໃນ


- ອີງ​ຕາມຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈົດ​ທະ​ບຽນ ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 24/ຄ​ຄ​ຊ ລົງ​ວັນ​ທີ 26 ຕຸ​ລາ 2016.
- ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຜະ​ລິດ​-ໄຟ​ຟ້າລາວ ມະ​ຫາ​ຊົນ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການກວດ​ສອບ ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 38/ຜ-ຟ​ຟ​ລ. ລົງ​ວັນ​ທີ 06 ມັງ​ກອນ 2017
1. ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ໜ້າ​ທີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຊີ້​ນຳ ສຳ​ລັບ​ການ​ລາຍ​ງານ​ທາງ​ການ​ເງິນ, ລ​ະ​ບົບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ພາຍ​ໃນ, ຂະ​ບວນ​ການກວດ​ສອບ ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ການກວດ​ສອບ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​​ໃນ​​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ ແລະ ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມຖືກ​ຕ້ອງ​ໂປ່ງ​ໃສ່.
2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການກວດສອບ.
ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການກວດ​ສອບ​ຕ້ອງປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ​​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທີ່​ບໍ່​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແຫນ່ງ​ຜູ່ອຳ​ນວຍ​ການ, ຕ້ອງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທີ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ອິດ​ສະ​ຫລະ​ ແລະ ມີຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍຕ້ອງ​ບໍ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ 3 ທ່ານ. ສະພາ​ບໍລິຫານຈະ​ມີ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການກວດສອບ, ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະການກວດສອບ ແລະ ຄະນະກຳ​ມະ​ການ. ໃນແຕ່​ລະ​ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ສິດ​​ໃນ​ການກວດ​ສອບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫລະ​ໃນການ​ທົບ​ທວນ​ບົດລາຍງານທາງດ້ານ​ການ​ເງິນ ແລະ ໃນນັ້ນຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ທ່ານ​ຈະຕ້ອງ​ເປັນ​ບຸກ​ຄົນຈະຕ້ອງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້, ຄວາມ​ສາ​ມາດ, ປະ​ສົບ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ບັນ​ຊີ ແລະ ການກວດ​ສອບ​.
3. ວາລະການດົງລົງຕຳແຫນ່ງ.
ກຳ​ມະ​ການກວດ​ສອບ​ມີ​ວາ​ລະ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແຫນ່ງ 2 ປີ ແລະ ເມື່ອ​ຄົບ​ກຳ​ນົດ​ອອກ​ຕາມ​ວາ​ລະ​ແລ້ວ​ກໍ່ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແຫນ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງສະພາບໍລິຫານ.
ນອກ​ຈາກ​ການ​ພົ້ນ​ຈາກ​ຕຳ​ແຫນ່ງ​ຕາມ​ວາ​ລະ​ແລ້ວ ແລະ ຫຍັງ​ມີ​ການ​ພົ້ນ​ຕຳ​ແຫນ່ງ​ດ້ວຍສາເຫດອື່ນເຊັ່ນ: 
- ​ການ​ລາ​ອອກ.
- ຂາດ​ຄຸນ​ະ​ສົມ​ບັດ​ເປັນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການກວດ​ສອບ​ຕາມ​ຂໍ້​ບັງ​ຄັບ.
- ປະທານສະພາບໍລິຫານມີ​ມະ​ຕິ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ອອກຈາກ​ຕຳ​ແຫນ່ງ.
ກຳ​ມະ​ການກວດ​ສອບ​ຄົນ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແຫນ່ງ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຫນັງ​ສື​ຍື່ນ​ຕໍ່​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານທັ້ງ​ນີ້​ການ​ລາ​ອອກນັ້ນຈະ​ມີ​ຜົນ​ນົບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ່​ຫນັງ​ສື​ລາ​ອອກ​ຖືກ​ອາ​ນຸ​ມັດ​ຈາກສະພາບໍລິຫານ.
ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ກຳ​ມະ​ການກວດ​ສອບ​ລາ​ອອກ​ ​ຫລື​ ຖືກ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແຫນ່ງ​ກ່ອນ​ວາ​ລະ​ຕຳ​ແຫ​ນ່ງໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ແຈ້ງ​ຕະ​ຫລາດ​ຫລັກ​ຊັບ​ທັນ​ທີ ທັ້ງ​ນີ້ ກຳ​ມະ​ການກວດ​ສອບ​ທີ່​ລາ​ອອກ ​ຫລື ຖືກ​ຖອດ​ຖອນ​ສາ​ມາດ​ຊີ້​ແຈງ​ສາ​ເຫດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃຫ້​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄ້ອງ​ຕະ​ຫລາດ​ຫລັກ​ຊັບ ແລະ ຕະ​ຫລາດ​ຫລັກ​ຊັບ​ໃຫ້​ຮັບ​ຮູ້​ດ້ວຍ.
ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ກຳ​ມະ​ການກວດ​ສອບ​ພົ້ນ​ຈາກ​ຕຳ​ແຫນ່ງ​ຫມົດ​ຄະ​ນະ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ກວດ​ສອບ​ທີ່​ພົ້ນ​ຈາກ​ຕຳ​ແຫນ່ງ​ຕ້ອງ​ຮັກ​ສາ​ຮູບ​ການ​ໃນ​ຕຳ​ແຫນ່ງ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຕໍ່​ໄປ​ກ່ອນ​ຈົນ​ກວ່າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການກວດ​ສອບ​ຊຸດ​ໃຫມ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາ​ຮັບ​ຫນ້າ​ທີ່.
4. ສິດ ແລະຫນ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບ
ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​​ມີສິດ ແລະ​ ໜ້າ​ທີ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:
4.1 ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ:
  • - ກວດ​ກາ​ເອ​ກະ​ສານ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ ໃຫ້​ມີ​ເນື້ອ​ຫາ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ສົມ​ບູນ, ຖືກ​ຕ້ອງ ​ແລະ ສ່ອດ​ຄອງ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ການ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ;
- ສອບ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ​ຕ່າງໆ ເຊິ່ງ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ຂອງ​ເອ​ກະ​ສານ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ;
- ກວດ​ສອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ ຫລື ລາຍ​ການ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ທາງ​ດ້ານ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາຍ​ກາ​ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ລະ​ບຽບ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ;
- ສອບ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລາຍ​ງານ ແລະ ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.
4.2 ການຄວບຄຸມພາຍໃນ.
ຮັບ​ປະ​ກັນໃຫ້​ມີ​ລະ​ບົບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ພາຍ​ໃນ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ຜູ້ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ລະ​ບົບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ພາຍ​ໃນ​ທັ້ງ​ຫມົດ​ລະ​ບົບ​ຢ່າງ​ໜ່ອຍ​ປີ​ລະ​ຄັ້ງ.
4.3 ຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ.
- ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫລະ​ຂອງ​ຜູ້ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ນອກ, ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ຄວາມ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ ແລະສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຮອບ​ດ້ານ​ຕໍ່​ກັບ​ ຜູ້ກວດ​ສອບ​ພາຍນອກ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຕໍ່​ບໍ​ລິ​ສັດ;
- ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ກຳ​ນົດ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ການກວດ​ສອບ, ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຜູ້ກວດ​ສອບ​ບັນ​ຊີ​ພາຍນອກ, ຄ່າ​ຈ້າງ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້ກວດ​ສອບ​ບັນ​ຊີ​ພາຍນອກ ແລະ ສະ​ເໜີ​ຍົກ​ເລິກ​ສັນ​ຍາ​ກັບ​ຜູ້ກວດ​ສອບ​ບັນ​ຊີ​ພາຍນອກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຮັບ​ຮອງ;
- ຕິດ​ຕາມ ແລະ ກວດ​ກາຄວາມ​ຄືບ​ຫນ້າ​ໃນ​ການ​ແກ້ໄຂ​ຂໍ້​ຄົງ​ຄ້າງ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການກວດ​ສອບ​ຄັ້ງ​ຜ່ານ​ມາ;
- ສອບ​ຖາມ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຜູ້ກວດ​ສອບ​ບັນ​ຊີ​ພາຍນອກ ແລະ ຜູ້ກວດ​ສອບ​ພາຍ​​ໃນ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ຊ້ຳ​ຊ້ອນ​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ.
4.4 ຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ.
- ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫລະ​ແກ່​ຜູ້ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ;
- ຊີ້​ນຳ​ວຽກ​ງານ​ໂດຍ​ກົງ​​ພະແນກກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ, ແຕ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ແມ່ນ​ຂື້ນ​ກັບ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ;
- ສອບ​ຖາມ, ທົບ​ທວນ​ກົນ​ໄກ ແລະ ລະ​ບົບ​ການກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ;
- ສອບຖາມລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ປະຊຸມລັບກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະແນກການຕ່າງໆ ຊຶ່ງອາດເປັນການກະທົບເຖິງຄວາມເປັນອິດສະຫລະ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ;
- ສອບຖາມ ແລະ ພິຈາລະນາຮ່ວມກັບຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ຄະນະພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສຳຄັນທີ່ກວດພົບ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ;
- ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ;
- ສອບຖາມຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ເຖິງປະສິດທິພາບກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ, ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ.
4.5 ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
- ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫລັກຊັບ, ກົດໝາຍປິ່ນອ້ອມ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ສອບຖາມສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດ ວ່າໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການ​ດຳເນີນງານ.
4.6 ການປະເມີນການປະຕິບັດງານ.
- ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳປີຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບ;
- ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີ ທີ່ຕິດພັນກັບລາຍຊື່ຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ຈຳນວນຄັ້ງການປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ຈຳນວນຄັ້ງຂອງການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບແຕ່ລະທ່ານ, ຜົນການປະເມີນຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບ ແລະ ເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບໂດຍຫຍໍ້.
4.7   ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ອື່ນໆ.
- ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ຖອດຖອນຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນກ່ອນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ຖອດຖອນ;
- ສອບ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ແລະ ສອບ​ຖາມ​ເຖິງວິ​ທີ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂ​ອງ​ຜູ້ກວດ​ສອບ​ພ​າຍ​ໃນ ທຽບ​ກັບ​ຫລັກ​ການ​ຂອງ​ຜູ້ກວດ​ສອບ​ບັນ​ຊີ​ພາຍນອກ;
- ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ​ຕໍ່​ສ​ະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ;
- ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸກໆ​ຄັ້ງ​ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ລາຍ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ, ລາຍ​ການທີ່​ໄດ້​ມາ ຫລື ຈຳ​ຫນ່າຍ​ຂອງ​ຊັບ​ສິນ, ການ​ຄັດ​ເລືອກ ແລະ ການ​ກຳ​ນົດ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂອງ​ຜູ້ກວດ​ສອບ​ບັນ​ຊີ​ພາຍນອກ;
- ສ້າງ​ແຜນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ແຜນ​ງານ​ການກວດ​ສອບ;
- ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ການ​ເງິນ ແລະ ບັນ​ຫາ​ອຶ່ນໆ ຕາມ​ການ​ສະ​ເຫນີ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ ຫລື ຄະ​ນະ​ອຳ​ນວຍ​ການ;
- ປະ​ຕິ​ບັດ​ສິດ ແລະ ຫນ້າ​ທີ່​ອື່ນ​ໆຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ.
5. ການປະຊຸມ.
ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຈະ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 4 ຄັ້ງ/ປີ, ໂດຍ​ສາ​ມາດຈັດ​ປະ​ຊຸມ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຕາມ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ, ຕ້ອງ​ກຳ​ນົດ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ, ສາ​ມາດ​ປະ​ຊຸມ​ຢູ່​ບ່ອນ​ດຽວ ຫລື ປະ​ຊຸມ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ວິ​ດີ​ໂອ (Video-Conference). ຄະ​ນະ​ກຳມະ​ການ​ຈະ​ເຊີນ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ, ຜູ້ກວດ​ສອບ​ພາຍນອກ  ແລະ ຄົນ​ອື່ນໆ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ ແລະ ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເທົ່າ​ທີ​ຈຳ​ເປັນ, ຈະ​ມີ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ກັບ​ຜູ້ກວດ​ສອບ​ພາຍນອກ, ວາ​ລະ​ຂອງ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກຽມ​ພ້ອມ​ໂດຍ​ຕ້ອງບອກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລ່ວງ​ໜ້າ, ກຽມ​ພ້ອມ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ໃນ​ການ​ບັນ​ລະ​ຍາຍ ແລະ ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ໃນ​ການ​ກະ​ກຽມ.
6. ລາຍງານຄວາມຮັບຜິດຊອບ
   - ລາຍ​ງານ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ​ຕໍ່​ສະ​ພາບ​ບໍ​ລິ​ຫານ ກ່ຽວ​ກັບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ, ບັນ​ຫາ ແລະ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.
  - ໃຫ້​ເປີດ​ຊ່ອງ​ທາງ​ການ​ສື່​ສານ​ລະ​ຫວ່າງ​ນັກ​ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ​ດ້ວຍ​ກັນ, ກັບ​ນັກ​ກວດ​ສອບ​ຈາກ​ພາຍນອກ ແລະ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການກວດສອບ.
  - ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ທຸກໆ​ປີ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜູ້​ຖື​ຫຸ້ນ, ອະ​ທິ​ບາຍ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ທີ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ຂໍ້​ມູນ​ຈະ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ລວມ​ທັງ​ການ​
    ອະ​ນຸ​ມັດ​ວຽກ​ທີ​ບໍ່​ແມ່ນ​ການກວດ​ສອບ.
  - ກວດ​ສອບ​ລາຍ​ງານ​ບັນ​ຫາ​ອື່ນໆ ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ.
  - ລາຍງານຜົນການດຳເນິນງານຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບຕໍ່ຄະນະສະພາບໍລິຫານເປັນປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ.                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                         ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ