IPO REPORT 9 ທັນວາ 2010 ( ບົດວິເຄາະ )     There have been 5492 visitors to this websiteThere have been 5492 visitors to this websiteThere have been 5492 visitors to this websiteThere have been 5492 visitors to this website 

EDL-Gen ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງໃນເດືອນທັນວາ 2010 ໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍເອົາເຂື່ອນໄຟຟ້າເປັນຊັບສິນ ທີ່ໄດ້ຮັບໂອນ ຈາກ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ລັດວິສາຫະກິດທີ່ຈັດການເບີ່ງແຍ່ງພາບພົດໄຟຟ້າ ທັງໝົດຂອງ ປະເທດ ຊັບສິນເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ EDL-Gen ຮັບໂອນມາປະກອບດ້ວຍທັງໝົດ ເຂື່ອນ : ນ້ຳງື່ມ1, ນ້ຳມັງ3, ນ້ຳເລີກ, ເຊເຊັດ1, ເຊເຊັດ2, ເຊລະບຳ ແລະ ນ້ຳຊອງ. ລວມກຳລັງການຜະລິດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສ່ວນ ທີ່ຖືຮຸ້ນ ຈຳນວນ 387 MW ຄິດເປັນສັດສ່ວນ 20% ຂອງກຳລັງການຜະລິດ ລວມຂອງທົ່ວປະເທດ 1,917 MW ຫລັງຈາກແຍກຊັບສິນເຂື່ອນໄຟຟ້າອອກໄປແລ້ວ EDL ຍັງຄົງເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດຳເນີນການຊັບສິນທີ່ປະກອບເປັນທຸລະກິດສາຍສົ່ງ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍ (ຝ່າຍສາຍສົ່ງ ແລະ ຝ່າຍຈຳໜ່າຍ ) ລວມທັງຊັບສິນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ.

ມີໂອກາດທີ່ສູງຈາກແນວໂນ້ນເຊີງບວກຂອງພາບທຸລະກິດຜະລິດໄຟຟ້າໃນລາວ

     ຈາກການທີ່ເສດຖະກິດໃນລາວມີການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສູງ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ການນຳໃຊ້ພະ ລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຄາດວ່າ ຈະມີອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍ 21% ຕໍ່ປີ ໃນຊ່ວງປີ 2011-2020 ໂດຍມີ ປັດໃຈສະໜັບສະໜູນ ຈາກການເຕີບໂຕການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ພາກອຸດສາຫະກຳ ແລະຄົວເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ EDL-Gen ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍທີ່ສຸດ ໃນຖານະທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະດຳເນີນການ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ ທີ່ມີຢູ່ນະປະຈຸບັນແລະຢູ່ລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ລວມທັງການເຂົ້າ ລົງທຶນຖືຮຸ້ນໃນໂຄງການຂອງຜູ້ຜະລິດໄຟຟ້າອິດສະຫລະ (IPP) ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງຊັບສິນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຂອງບໍລິສັດເພີ່ມຂື້ນ ຈາກ 387 MWໃນປະຈຸບັນເປັນ 2,238 MW ໃນປີ 2020 ຄິດເປັນອັດ ຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍ 19% ຕໍ່ປີ.

ມີລາຍໄດ້ທີ່ໜັ້ນຄົງຈາກສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າໄລຍະຍາວແລະເງິນປັນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການລົງທຶນ

     ບໍລິສັດມີກະແສເງິນສົດທີ່ໝັ້ນຄົງ ທັງຈາກລາຍໄດ້ການຂາຍໄຟຟ້າ ທີ່ມີສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າໄລຍະ ຍາວ (IPP) ແລະເງິນປັນຜົນທີ່ຮັບຈາກການລົງທຶນໃນໂຄງການ IPP ໂດຍປະເມີນວ່າ EDL-Gen ຈະມີ ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍໄຟຟ້າ ເຕີບໂຕສະເລ່ຍປີລະ 15% ລະຫວ່າງປີ 2011-2020 ແລະຄາດຄະເນກຳໄລ ສຸດທິ ຈະເພີ່ມຂື້ນຈາກ 293 ພັນລ້ານກີບໃນປີ 2011 ເປັນ 550 ພັນລ້ານກີບ ໃນປີ 2012 ແລະ ຈະເພີ່ມ ຂື້ນໃນຊ່ວງປີ 2014 – 2015 ທີ່ໂຄງການຊື່ງຢູ່ລະຫວ່າງການພັດທະນາ ເລີ່ມທະຍອຍດຳເນີນການ.

ຄຳແນະນຳການລົງທຶນແລະການປະເມີນມູນຄ່າ

     ເຮົາປະເມີນມູນຄ່າທີ່ເໝາະສົມຂອງ EDL-Gen ໄວ້ທີ່ 9,639 ພັນລ້ານກີບ ຫລື 1,2 ພັນລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ (ທີ່ອັດຕາສ່ວນລົດ 9,33%) ໂດຍວິທີສ່ວນລົດຂອງກະແສເງິນສົດທີ່ໄດ້ຈາກການດຳເນີນງານ ຂອງ ກຳລັງການຜະລິດໃນສ່ວນຂອງບໍລິສັດເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະຖືຮຸ້ນປະຈຸບັນຈຳນວນ 387 MW ແລະໂຄງການ ໃນອະນາຄົດທີ່ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າປີ 2011 ທີ່ບໍລິສັດລົງທຶນເອງແລະຖືຮຸ້ນລວມ 1,851 MW ໂດຍເຫັນວ່າຮຸ້ນຂອງ EDL-Gen ເປັນຮຸ້ນ defensive ທີ່ສາມາດລົງທຶນໃນໄລຍະຍາວຈາກ ກະແສເງິນສົດທີ່ເຂົ້າມາຢ່າງໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ PPA ນອກຈາກນີ້ ການທີ່ບໍລິສັດກຳລັງເຂົ້າສູ່ຊ່ວງຂອງການເຕີບ ໂຕ ຈາກໂຄງການລະຫວ່າງການພັດທະນາທີ່ຈະທະຍອຍເປີດການດຳເນີນການ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນຮັບຮູ້ ການເຕີບໂຕໃນມູນຄ່າຂອງຮຸ້ນໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ນອກຈາກນີ້ນັກລົງທຶນຍັງຈະໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນທີ່ສະໝຳສະເໝີ ໂດຍບໍລິສັດມີນະໂຍບາຍຈ່າຍເງິນປັນຜົນບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 50% ຂອງກຳໄລສຸດທິ ໃນແຕ່ລະງວດ ສ່ວນປັດໃຈ ຄວາມສ່ຽວຂອງ EDL-Gen ໄດ້ແກ່ຄວາມລ່າຊ້າຂອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໃນຂະນະທີ່ປະ ລິມານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ ຈະຂື້ນຢູ່ກັບປະລິມານນ້ຳທີ່ກັກເກັບໄດ້ໃນແຕ່ລະປີ.