ໂຄງຮ່າງຈັດຕັ້ງຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ