ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

  • Initial Environmental Examination (IEE)