ຂໍ້ມູນສຳຄັນທາງດ້ານເຕັກນິກ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະນາ

           ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນດ້ານເຕັກນິກຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະນາ

 1.   ດ້ານອຸທຸກກະສາດ:
 • ອ່າງໂຕ່ງນ້ຳຝົນ                                      : 1,330 Km2
 • ປະລິມານນ້ຳຝົນສະເລ່ຍປີ2008 ຫາ 2012       : 53.17 mm
 • ບໍລິມາດນ້ຳຝົນສະເລ່ຍຕໍ່ປີ                          : 630.12 mm
 • ກະແສນ້ຳໄຫຼສະເລ່ຍຕໍ່ປີ                            : 56 m3/s
 • ກະແສນ້ຳໄຫຼຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດ                    : 8 m3/s
 1.   ອ່າງເກັບນ້ຳ:
 • ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງນ້ຳ                                   : 1,330   Km2
 • ລະດັບນ້ຳເຕັມອ່າງ                                  : 214.50 masl
 • ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນສູງສຸດ                          : 219.70 masl
 • ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳ ( ທີ່ລະດັບນ້ຳ 214.20 )       : 1,030   Km2
 • ບໍລິມາດນ້ຳເຕັມອ່າງ                                : 14.400 x 10m3
 • ບໍລິມາດນ້ຳເຂົ້າໃນການຜະລິດ                      : 12.600 x 10m3
 1.   ເຂື່ອນ
 • ປະເພດຂອງເຂື່ອນ                                  : Concrete Spillway & Earth fill embankment
 • ລວງສູງລະບາຍນ້ຳສັນເຂື່ອນ                        : 5.2 m
 • ປະລິມານນ້ຳໄຫຼ                                    : 2 m3/s
 • ປະລິມານນ້ຳນອງອອກແບບ                        : 1,175.34 m3/s
 • ລວງຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ                             : 75 m
 • ລວງສູງຂອງເຂື່ອນ (H)                             : 21 m
 • ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ (TWL)                      : 209.00 masl

 

 1.   ລະບົບສົ່ງນ້ຳ
 • ລວງຍາວຂອງຄອງດີນ                              : 300 m
 • ລວງຍາວຂອງທໍ່ສົ່ງນ້ຳແຮງດັນ                      : ( ບໍ່ມີທໍ່ສົ່ງນໍ້າ )
 1.   ພາກໂຮງຈັກໄຟຟ້າ
 • ປະເພດໂຮງຈັກ                                     : ເບຕົງນ້ຳໜັກ
 • ລະດັບນ້ຳຫຼັງໂຮງຈັກ (TWL)                     
  •                                               : 212.30  masl

ຕໍ່າສຸດ                                              : 206.50 masl

 • ກະແສນ້ຳໄຫຼອອກແບບ                             : 130 m3/s(ໜ່ວຍລະ 43.33m3/s)
 • ລວງສູງນ້ຳຕົກລວມ                                 : 145.77 m
 • ລວງສູງນຳຕົກອອກແບບ                           : 145.77 m
 1.   ປະເພດກົງຫັນພະລັງງານນຳ ແລະ ຈັກກຳເນີດໄຟຟ້າ
 • ກຳລັງຕິດຕັ້ງກົນຈັກຕໍ່ເຄື່ອງ                         : 4.69   MW
 • ກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ                                : 14   MW
 • ຈຳນວນກົນຈັກ                                     : 3   ຊຸດ
 1.   ລະບົບສາຍສົ່ງເສື່ອມເຂົ້າສະຖານີ
 • ລວງຍາວສາຍສົ່ງ ( ສາຍແຈກ 22 KV)           : 9.2   Km
 • ຂະໜາດສາຍ                                       : 150 mm2
 1.   ພາກເສດຖະກິດ
 • ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ຕໍ່ປີ                             : 49.5   GWh/y
 • ມູນຄ່າກໍ່ສ້າງ (ໄລຍະ1 + ໄລຍະ2)                : 30   M.US$