ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະນາ

ທີ່ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາຊູ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຫ່າງຈາກທາງເລກທີ 13 ເໜືອ 10 Km ແລະ ຫ່າງຈາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຂື້ນໄປທາງພາກເໜືອ 225 Km.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ.

 • ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ ເປັນໂຄງການຂອງລັດຖະບານ 100% ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ.
 • ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນ ຈາກທະນາຄານກຸງໄທ ແຫ່ງປະເທດໄທ ໂດຍແມ່ນລັດຖະບານລາວຄ້ຳປະກັນ ໃນມູນຄ່າໂຄງການ 30,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນດອກເບ້ຍທຸລະກິດ.
 • ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳສະນາ ໄດ້ສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນ ເດືອນ ພະຈິກ(11) ປີ 2008.
 • ວັນທີ 23 ເດືອນ ມີຖຸນາ(06) ປີ 2009 ໄດ້ເຊັນສັນຍາຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ເນົາວະລັດພັດທະນາການ ຈຳກັດ(ມະຫາຊົນ).
 • ວັນທີ 19 ເດືອນ ມີຖຸນາ(06) ປີ 2010 ໄດ້ເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ກັບ ທະນາຄານກຸງໄທ ແຫ່ງປະເທດໄທ.
 • ວັນທີ 20 ເດືອນ ມີຖຸນາ(06) ປີ 2011 ໄດ້ເຊັນສັນຍາການກໍ່ສ້າງ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ເນົາວະລັດພັດທະນາການ ຈຳກັດ(ມະຫາຊົນ).
 • ວັນທີ 1 ເດືອນ ພະຈິກ(11) ປີ 2011 ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄາດວ່າ ວັນທີ 30 ເດືອນ ກັນຍາ(09) ປີ 2014 ຈະໃຫ້ສຳເລັດ ໄລຍະການກໍ່ສ້າງແມ່ນ 35 ເດືອນ.
 • ກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ພາຍໃນ ເມືອງກາສີ, ເມືອງແມດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບສາຍສົ່ງ 115 kv ທີ່ສະຖານນີໄຟຟ້າກາສີ.

 

 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ ປະກອບມີ:

 • ເຂື່ອນ ແລະ ປະຕູນ້ຳ (Weir & Intake)
 • ທໍ່ຫາຍໃຈ (Surge Tank)
 • ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳ (Headrace)
 • ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ (Penstock) 
 • ເຮືອນຈັກ ແລະ ຄອງສົ່ງນ້ຳ (Powerhouse & Tailrace)
 • ລະບົບສາຍສົ່ງ (Transmission Line)