ມາດຕະຖານສາກົນ ISO 14001:EMS ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ