ຄະນະອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

                                                                                     

ທ່ານ ບົວວັນ ຈັນສະຫວັດ

 ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

                                                                                        

ທ່ານ ສົມໃຈ ສີຈັນທະລາດ

ຮອງ ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1


ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ