ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ