ຂໍ້ມູນສຳຄັນທາງດ້ານເຕັກນິກ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ມັງ 3

  1. ຂໍ້ມູນອ່າງເກັບນໍ້າ

  ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງທັງໝົດ                     82   km2

  ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງຕໍ່ປີ              132-153 Mm3

  ລະດັບນນໍ້າເຕັມອ່າງ                         750.00 masl

  ລະດັບນນໍ້າຕໍ່າສຸດ                             742.00 masl

  ບໍລິມາດນນໍ້າທັງໝົດ                        49   Mm3

  ບໍລິມາດນໍ້າທີ່ໃຊ້ຜະລິດ                      44  Mm3

  ເນື້ອທີ່ລະດັບນໍ້າເຕັມອ່າງ                  10.20 km2

Fusegate:  HxWxL:            (1mx2mx2m)

 ເພີ່ມບໍລິມາດນໍ້າ                                   8.5   Mm3

 ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ 751.00 masl        11.02 km2

2. ເຂື່ອນນຕັນນ້ຳ B (Main Dam)

 ປະເພດນ້ຳໜັກຄອນກຼີດອັດແໜ້ນ  (RCC)

 ລວງສູງ                                                 28  m

 ລະດັບນສັນເຂື່ອນ                                 753.00 masl

 ລວງຍາວ                                               150.93  m

 ຝາຍນ້ຳລົ້ນປະເພດເປີດໃຈກາງເຂື່ອນ: 48 m

 ຄ່າອອກແບບລະບາຍນໍ້ານອງ  1000ປີ/ 778 m3/s   ແລະ 10,000ປີ/ 1030  m3/s

3.ເຂື່ອນນດິນ  (Saddle Dam).

ລວງສູງ                                                  19.90 m

ລະດັບສັນເຂື່ອນ                                     754.00  (masl)

ລວງຍາວ                                                435.80 m

4.  ເຂື່ອນອວຍນ້ຳ  (Diversion Tributary)

ອຸໂມງ

ໜ້າຕັດ                                                 1.8x2.5 m

ສາມາດລະບາຍນ້ຳ                                10 m3/s    

ລວງຍາວ                                               374.40 m

ໂຕເຂື່ອນນ

ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງເຂື່ອນອວຍນ້ຳ             14 km2

ລວງສູງເຂື່ອນ                                       2.5 m

ລວງຍາວເຂື່ອນ                                    12 m

5.  ຄອງສົ່ງນໍ້າ

ຄອງນນໍ້າແບບເປີດ  

ລວງຍາວ                                               1,200 m

ລວງກ້ວາງພື້ນຄອງ                              12 m

 

6.  ປະຕູປິດເປີດນໍ້າ

ລວງສູງ                                                 19 m

ຕາໜ່າງກັນຂີ້ເຫຍື້ອ                            4x4 m

ປະຕູນໍ້າ ( ປະຕູປິດເປີດນໍ້າເພື່ອສ້ອມແປງ ແລະ 1 ປະຕູນນໍ້າສຸກເສີນ)

7.   ອຸໂມງ (Tunnel)

ລວງຍາວ                                              512  m

ໜ້າຕັດ                                                1.8x2.2 m

8.  ທໍ່ລະບາຍແຮງດັນນໍ້າ (Surge tank)

ເສັ້ນນຜ່າສູນກາງ                                 4.5 m

ຄວາມເລິກ                                           43.1 m

9.  ທໍ່ສົ່ງນໍ້າ(Penstock)

ປະເພດ       Shallow Buried

ລວງຍາວ                                              3,152 m

ເສັ້ນນຜ່າສູນກາງ                                 0.951.8 m

10. ໂຮງຈັກ (Power house)

ເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າມີ 2 ໜ່ວຍ

ໜ່ວຍລະ                                              20 Mw

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ                                        40 Mw

ກົງຫັນປະເພດ Pelton  ແກນຕັ້ງ 4 ຫົວສີດ

ນ້ຳໄຫຼ່ອອກກົງຫັນ                                9.14  m3/s    

ຄວາມສູງນໍ້າໂຕນ (Head)                     544 m

ພະລັງງານໄຟຟ້າ່ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ                 187 GWh 

11.   ອ່າງເກັບນ້ຳທ້າຍໂຮງຈັກ

ອ່າງນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ    

ລະດັບນ້ຳເຕັມອ່າງ                                201.50 masl

ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດ                                    198.00  masl

ບໍລິມາດນ້ຳເຕັມອ່າງ                             265 ,000 m3

ບໍລິມາດນ້ຳທີ່ໃຊ້ໄດ້                                230,000 m3

ເຂື່ອນນຕັນນໍ້າ ປະເພດ   Stone masonry core

ລວງສູງ                                                  9.50 m

ລະດັບນສັນເຂື່ອນ                                 204.00  masl

ລວງຍາວ                                                76 m                                        

ປະຕູລະບາຍນ້ຳລົ້ນປະເພດ   ບໍ່ກໍານົດນໍ້າລົ້ນ

ລວງກ້ວາງ                                              76 m   

ຄວາມສາມາດລະບາຍນໍ້າລົ້ນ                  22 m3/s

 

12. ລະບົບຄອງຊົນລະປະທານ

ຄອງປະເພດ Trapezoide concrete led

 ລວງຍາວ                                               1,846 m

 ຄວາມກ້ວາງພື້ນ                                   2 m 

 ລະບາຍນໍ້າໄດ້                                        11.5 m3/s

 ບ່ອນລົດຄວາມສູງນໍ້າໂຕນ 2 ຊັ້ນ

 ເນື້ອທີ່ຫົດ                                             3,000 ເຮັກຕາ 

 ປະລິມານນໍ້າໄຫຼ່ສູງສຸດ                          6.5  m3/s

13.   ສະຖານີໄຟຟ້າເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3

ສະຖານີ

ໝໍ້ແປງ                                                 11/115kV  2x25MVA 

ໝໍ້ແປງ                                                 11/22kV    1x5MVA

ໝໍ້ແປງ                                                 11/0.4kV    2x800kVA

14. ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 ກິໂລໂວນ

ນໍ້າມັງ 3  ສະຖານີນາບົງ

ລວງຍາວ                                              30 km

ປະເພດເສົາ                                          ວົງຈອນນຄູ່

ຂະໜາດສາຍສົ່ງ                                   240 mm2

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ