ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

  • Nam Leuk Hydroelectric Power Plant Construction Project        

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ