ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອລົງສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈີງ ກ່ຽວກັບບົດພັນທະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຄານ 2.

ວັນທີ 10-14 ກໍລະກົດ 2017 ທ່ານ ທອງພັນ ທອງສາ ຮ່ວມກັບ ວິຊາການ ຈາກສໍານັກງານໃຫຍ່ ພ້ອມກັບອໍານາດການຈັດຕັ້ງ ເມືອງ ຊຽງເງີນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ປືກສາຫາຫລື

ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອລົງສໍາຫຼວດ ພື້ນທີ່ຕົວຈີງ ພ້ອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບບົດພັນທະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນໍ້າຄານ 2 . 

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ