ທ່ານ ທອງພັນ ທອງສາ ຜອ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 ແລະ ທ່ານ ບຸນມີ ສຸວັນນະສຸກ ຮອງ ຜອ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 ປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມ ພູຊ້າງ ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ທ່ານ ທອງພັນ ທອງສາ ຜອ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 ແລະ ທ່ານ ບຸນມີ ສຸວັນນະສຸກ ຮອງ ຜອ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 ປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມ ພູຊ້າງ ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ