• #
  • #
  • #

ກິດຈະກຳ

ສພເາຫກສວາເຫວສກດາເຫວກສດາເຫບນຳພາເຫາເຫວ

ຫກເສວກຫດາເວຫສກາເວຫສກາເຫສວກາເຫກວສເ

ກສດາເຫສວກາເກສວເາຫກວສເາກວສເາວກສາເສກເາ

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ