ຄະນະອຳນວຍການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2-3

                               

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ