ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2 ເປັນແຜນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເຊີ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນໍາ ໂດຍກົງ ຈາກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ ເຊັນສັນຍາການກໍ່ສ້າງແບບ EPC (Engineering Procurement Construction) ກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ SINOHYDRO COOPERATION., LTD ຂອງ ສ.ປ.ຈີນ ເຊີ່ງເປັນບໍລິສັດ ຜູ້ຮັບເໝົາ ກໍ່ສ້າງ.

ການກໍ່ສ້າງແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນໃນວັນທີ 26/03/2011- 25/ 09/2015 ກຳນົດການກໍ່ສ້າງແມ່ນ 5 ປີ, ເລີ້ມທົດສອບ ຜະລິດ ແລະ ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ເຂົ້າລະບົບສາຍສົ່ງແຮງສູງ 115 kVໄຟຟ້າໃນວັນທີ່ 22/09/2015.

 

ຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການ.

  •  ເພື່ອປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດແຜນພັດທະນາດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງລັດຖະບານ ຮອດປີ 2020 ໃຫ້ມີໄຟຟ້າໃຊ້ເຖິງ 90% ຂອງຄອບຄົວ ທົ່ວປະເທດ.
  •  ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງລາວ.
  •  ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານການພັດທະນາ:ດ້ານອຸດສາຫະກຳ,ການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງ ທ່ຽວໃນຂົງເຂດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ.
  •  ເພື່ອຍົກລະດັບ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດ ພັດທະນາໂຄງການໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ

 

ແຫຼ່ງທຶນ.

  • ມູນຄ່າການພັດທະນາໂຄງການ ທັງໝົດ 308,500,870 ໂດລາສະຫະລັດ,
  • ທືນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານ EXIM BANK (Chinese  Export- Import Bank ).
  • ອັດຕາດອກເບັ້ຍ 2% ຕໍ່ ປີ ແລະ ຟຟລ ຢືມຕໍ່ຈາກ ລັດຖະບານໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 5 % ຕໍ່ປີ.
  • ເງີນສົມທົບຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ 5% = 15,425,043 ໂດລາສະຫະລັດໄລຍະການກູ້ຢືມເງິນແມ່ນ 20 ປີ.

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ