• #

    ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2-3 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 190 MW (ເຂື່ອນນ້ຳຄານ 2 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 130 MW, ເຂື່ອນນ້ຳຄານ 3 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 60 MW 

  • #

    ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 130 MW

  • #

     

  • ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 3 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 60 MW

 


ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2