ໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2008 Qualification Management System

2014-12-23
   

ບໍລິສັດ TRIS ຢັ້ງຢືນອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ

2014-11-26
   

ບົດລາຍງານການເງິນໄຕມາດ 3 ປະຈໍາປີ 2014 ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2014-11-17
   

ການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ

2014-10-15
   

ບົດລາຍງານການດໍາເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2014 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2014-09-01
   

ໃບຖານະການເງິນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2014 ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ

2014-08-29
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 3/2014 ຂອງ ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ

2014-08-26
   

ກອງປະຊຸມສາມັນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2013

2014-05-02
   

ໃບຖານະການເງິນປະຈຳໄຕມາດ 1 ປີ 2014 ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2014-04-30
   

ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2013 ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ

2014-04-25
   

ໃບຖານະການເງິນປະຈໍາປີ 2013 ຂອງ ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ

2014-03-25
   

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2013

2014-03-25
   

ແຈ້ງປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ

2014-03-18
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາ ບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 1/2014 ຂອງ ຜ-ຟຟລ

2014-03-17
   

ໃບຖານະການງານ ຜ-ຟຟລ ປະຈຳໄຕມາດ 4 ປີ 2013

2014-01-31