ເອກກະສານໜັງສືຊວນຊື້ໃນການອອກຮຸ້ນເພີ່ມທຶນຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ 12 ສິງຫາ 2015

2015-08-13
   

ຜົນການຈັດລະດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໂດຍ TRIS Rating ໃນວັນທີ 29-07-2015

2015-07-31
   

ແຈ້ງວັນປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການຈອງຊື້ຮຸ້ນສາມັນທີ່ຈະອອກໃໝ່ຕາມຊັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນ

2015-07-30
   

ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ EDL-Gen ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ

2015-07-02
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2015

2015-06-16
   

ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດທີ 1/2015 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2015-05-18
   

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2015 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2015-05-15
   

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນປະຈຳປີ 2014

2015-05-12
   

ກອງປະຊຸມສາມັນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2014

2015-05-06
   

ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ປະຈຳປີ 2014

2015-04-30
   

ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2014 ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ

2015-04-30
   

ການປັບປຸງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2014 ຂອງ ຜ-ຟຟລ

2015-04-03
   

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2014 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2015-04-01
   

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຜ-ຟຟລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2015

2015-03-24
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 2/2015 ຂອງ ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ

2015-02-23