ບົດສະຫລຸບຜົນງານ 5 ປີ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2016-05-06
   

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2015 ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2016-04-28
   

ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2015

2016-04-26
   

ເອກະສານຄັດຕິດເພີ່ມເຕີມສໍາລັບບັດເຊີນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2015 ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2016-04-18
   

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ່ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2015

2016-04-05
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2016

2016-03-30
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2016

2016-02-17
   

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ່ 30 ກັນຍາ 2015

2015-11-16
   

ແຈ້ງປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ

2015-09-28
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 4/2015.

2015-09-23
   

ການເພິ່ມອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຮຸ້ນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

2015-09-08
   

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2015

2015-08-31
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2015

2015-08-25
   

ອະນຸມັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເພີ່ມທຶນຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2015-08-13
   

ແຈ້ງການຈອງຊື້ຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນທີ່ຈະສະເໜີຂາຍຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມຕາມສັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນ (Right Offering (RO)) ແລະ ສະເໜີຂາຍຕໍ່ມວນຊົນ (Public Offering (PO)) ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2015-08-13