• #
  • #
  • #

ວຽກງານສີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່

  • Environmental Impact Assessment (EIA)

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ