ຄະນະອຳນວຍການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່

                                         

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ