• #

  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 88 MW

 • #

  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 88 MW

 • #

  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 88 MW

 • #

  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 88 MW

 • ວຽກງານການກວດກາຈັກ ປະຈຳປີ 2017 ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່

 • ວຽກງານການກວດກາຈັກ ປະຈຳປີ 2017 ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່

 • ວຽກງານການກວດກາຈັກ ປະຈຳປີ 2017 ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່

 • ວຽກງານການກວດກາຈັກ ປະຈຳປີ 2017 ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່