EDL–Gen ຈັດພິທີ ສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດ ຂອງການອອກຮຸ້ນກູ້

2015-03-05
   

EDL-Gen ຮ່ວມຈັດງານ ເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ

2015-03-05
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 2/2015 ຂອງ ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ

2015-02-23
   

ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນ ການບໍລິຫານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຕາມ ມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2008 QMS

2014-12-26
   

ກອງປະຊຸມຫົວໜ່ວຍດ້ານພະລັງງານຂອງອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຄັ້ງທີ III

2014-12-26
   

ໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2008 Qualification Management System

2014-12-23
   

ແຈ້ງຜົນສໍາເລັດການອອກ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນກູ້ຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນປະເທດໄທ

2014-12-18
   

ບໍລິສັດ TRIS ຢັ້ງຢືນອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ

2014-11-26
   

ສື່ມວນຊົນຈາກປະເທດໄທ ຢ້ຽມຢາມ ຜ-ຟຟລ

2014-11-19
   

ບົດລາຍງານການເງິນໄຕມາດ 3 ປະຈໍາປີ 2014 ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2014-11-17
   

ຜ-ຟຟລ ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານໃນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ - ສັງຄົມ

2014-11-12
   

ຜົນການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ

2014-10-20
   

ການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ

2014-10-15
   

ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ແຊລະບຳ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ‘ASEAN Renewable Energy Project Awards‘

2014-10-06
   

ຜ-ຟຟລ ມອບ ເງິນອຸປະຖໍາ ໃຫ້ແກ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ

2014-09-01