ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ແລະ ຟຟລ ທັດສະນະສຶກສາໃນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ (CSR) ທີ່ເຂື່ອນສິຣິກິດ, ປະເທດໄທ

2015-06-09
   

ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດທີ 1/2015 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2015-05-18
   

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2015 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2015-05-15
   

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜູ້ລົງທຶນໄທ ຢ້ຽມຢາມ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ແລະ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຜ-ຟຟລ

2015-05-15
   

ຜ-ຟຟລ ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ ໃນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ - ສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ ລະດັບຜູ້ອໍານວຍການເຂື່ອນ

2015-05-15
   

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນປະຈຳປີ 2014

2015-05-12
   

ກອງປະຊຸມສາມັນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2014

2015-05-06
   

ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ປະຈຳປີ 2014

2015-04-30
   

ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2014 ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ

2015-04-30
   

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ຮັບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນ ISO 14001:2004 EMS ຮອບທີສອງ

2015-04-23
   

ຜ-ຟຟລ ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນເດັກກໍາພ້າ ຢູ່ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

2015-04-23
   

ການປັບປຸງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2014 ຂອງ ຜ-ຟຟລ

2015-04-03
   

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2014 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2015-04-01
   

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຜ-ຟຟລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2015

2015-03-24
   

ຜ-ຟຟລ ມອບເສື້ອ 500 ຜືນ ໃຫ້ແກ່ ກິດຈະກໍາວັນນໍ້າໂລກ

2015-03-17