ແຈ້ງປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ

2015-09-28
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 4/2015.

2015-09-23
   

ການເພິ່ມອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຮຸ້ນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

2015-09-08
   

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2015

2015-08-31
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2015

2015-08-25
   

ອະນຸມັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເພີ່ມທຶນຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2015-08-13
   

ແຈ້ງການຈອງຊື້ຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນທີ່ຈະສະເໜີຂາຍຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມຕາມສັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນ (Right Offering (RO)) ແລະ ສະເໜີຂາຍຕໍ່ມວນຊົນ (Public Offering (PO)) ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2015-08-13
   

ເອກກະສານໜັງສືຊວນຊື້ໃນການອອກຮຸ້ນເພີ່ມທຶນຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ 12 ສິງຫາ 2015

2015-08-13
   

ຜົນການຈັດລະດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໂດຍ TRIS Rating ໃນວັນທີ 29-07-2015

2015-07-31
   

ແຈ້ງວັນປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການຈອງຊື້ຮຸ້ນສາມັນທີ່ຈະອອກໃໝ່ຕາມຊັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນ

2015-07-30
   

ຜ-ຟຟລ ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ທັກສະການເປັນຜູ້ນຳຍຸກໃຫມ່”

2015-07-24
   

ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ EDL-Gen ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ

2015-07-02
   

ພິທີມອບຮັບ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

2015-07-02
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2015

2015-06-16
   

ຜ-ຟຟລ ຈັດພິທີ ປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່ອຍປາ ປະຈໍາປີ 2015

2015-06-09