ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ IFR Asia Awards 2015

2016-04-22
   

ເອກະສານຄັດຕິດເພີ່ມເຕີມສໍາລັບບັດເຊີນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2015 ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2016-04-18
   

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ່ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2015

2016-04-05
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2016

2016-03-30
   

ຜ-ຟຟລ ຈັດກິດຈະກຳ ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໃນການສົ່ງເສີມວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

2016-03-21
   

ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມ ງານເປິດໂລກແຫ່ງການລົງທືນ 2016, ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

2016-03-21
   

ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສາ

2016-03-15
   

ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມງານ Hydro Asia 2016

2016-03-14
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2016

2016-02-17
   

ຜ-ຟຟລ ສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 5 ປີ  

2016-01-06
   

ພິທີການເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າບີ

2015-11-26
   

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ່ 30 ກັນຍາ 2015

2015-11-16
   

ແຈ້ງປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ

2015-09-28
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 4/2015.

2015-09-23
   

ການເພິ່ມອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຮຸ້ນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

2015-09-08