ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2017

2017-05-16
   

ແຈ້ງມະຕິທິ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2017

2017-05-15
   

“ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Basic Hydro Power Plant”

2017-05-11
   

ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ”

2017-04-25
   

ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2017-04-21
   

ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016

2017-04-19
   

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2016 ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2017-04-11
   

ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016

2017-04-07
   

ຜ-ຟຟລ ເຊັນ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ

2017-04-04
   

ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ຮຽນຮູ້ ວຽກງານ ສ່ວຍສາອາກອນ

2017-03-30
   

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016

2017-03-21
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2017

2017-03-21
   

ຟຟລ ແລະ ຜ-ຟຟລ ເປັນເຈົ້າພາບການຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເຂື່ອນ

2017-03-07
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2017

2017-02-14
   

ເປີດໂຮງງານ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ

2017-02-09